Regulamin

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422), określa zasady korzystania z Serwisu pod adresem: blomarket.pl, prowadzonego przez firmę Patryk Południak reklama i usługi marketingowe z siedzibą w Wirach i jest skierowany do Użytkowników i Blogerów.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w aktualnej wersji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie pod adresem blomarket.pl/dla-blogera/regulamin/ oraz wysyłany drogą elektroniczną na adres e–mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 4. Każdy Użytkownik przed dokonaniem rejestracji w Serwisie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może korzystać z Usług Panelu Klienta w Serwisie po akceptacji jego wszystkich postanowień.
 5. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu oraz odpowiednich regulaminów dodatkowych i innych dokumentów.
 6. Regulamin oraz inne dokumenty określają warunki, na jakich Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną.

§2
DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć:

 1. Administrator – właściciel Serwisu –Patryk Południak reklama i usługi marketingowe z siedzibą w Wirach,ul. Słoneczna 24, posiadająca NIP 7772364378, e-mail: biuro@blomarket.pl
 2. Artykuł – artykuł zamieszczony przez Administratora na blogach Blogerów, których blogi związane są z podobną lub tożsamą tematyką;
 3. Artykuł dedykowany – artykuł zamieszczony przez Administratora na blogu Blogera, dla którego został specjalnie stworzony;
 4. Bloger – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, w tym zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, posiadająca i prowadząca swój własny blog pod danym adresem URL, zarejestrowany Użytkownik posiadający Konto w Panelu Klienta w Serwisie. Blogerem może być również osoba małoletnia oraz osoba pełnoletnia nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na dokonanie rejestracji Konta w Panelu Klienta i przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku odwołania przedmiotowej zgody przez przedstawiciela ustawowego na którykolwiek z warunków Regulaminu lub uczestnictwo takiego Blogera w Serwisie, Bloger zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Konta oraz zawiadomienia Administratora o odwołaniu powyższej zgody przez przedstawiciela ustawowego;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto – konto w Panelu Klienta utworzone przez Blogera poprzez jego zarejestrowanie w Serwisie zgodnie z procedurą rejestracji opisaną w § 6 Regulaminu, zawiera dane i informacje podane przez Blogera, a także informacje zamieszczone przez Administratora w ramach świadczenia Usług oraz informacje umożliwiające Blogerowi dokonanie rozliczenia z tytułu korzystania z Usług;
 7. Kod startowy – kod dodawany do kodu źródłowego blogu danego Blogera, umożliwiający Administratorowi wykonywanie Usług za pośrednictwem Serwisu;
 8. Panel Klienta miejsce w Serwisie, do którego Bloger ma dostęp za pomocą swojego Konta po uprzednim zalogowaniu się przy użyciu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła;
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 3311 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 10. Regulamin niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny w Serwisie pod adresem blomarket.pl/dla-blogera/regulamin/ ;
 11. Serwis – strona www dostępna pod adresem blomarket.pl;
 12. Usługi wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, usługi te świadczone są przez Administratora na rzecz Blogera drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu za pomocą Panelu Klienta, polegające na zbieraniu i prowadzeniu statystyk dotyczących: liczby wyświetleń bloga prowadzonego przez Blogera (w ujęciu dziennym i miesięcznym), liczby wyświetleń (trwających dłużej niż 30 sekund) Artykułów i/lub Artykułów dedykowanych zamieszczonych przez Administratora na blogu Blogera (w ujęciu dziennym i miesięcznym), udostępnianie Blogerowi za pomocą Konta opisanych powyżej statystyk oraz zdalne umieszczanie przez Administratora Artykułów i/lub Artykułów dedykowanych na stronie głównej bloga prowadzonego przez Blogera,
 13. Użytkownik- osoba odwiedzająca Serwis i potencjalnie zainteresowana korzystaniem z usług oferowanych przez Serwis.

§3
ZAKRES I RODZAJE USŁUG

 1. Administrator w ramach prowadzonego Serwisu świadczy następujące Usługi na rzecz Blogerów:
  • zbieranie i prowadzenie statystyk dotyczących:
   • liczby wyświetleń bloga prowadzonego przez Blogera, w ujęciu dziennym i miesięcznym,
   • liczby wyświetleń (trwających dłużej niż 30 sekund) Artykułów i Artykułów dedykowanych zamieszczonych przez Administratora, w ujęciu dziennym i miesięcznym,
  • udostępnianie Blogerowi za pomocą Konta statystyk opisanych w pkt a) powyżej,
  • zdalne umieszczanie Artykułów i Artykułów dedykowanych na stronie głównej bloga prowadzonego przez Blogera.
 2. Usługi świadczone są przez Administratora bezpłatnie, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług dochodzi w sytuacji akceptacji niniejszego Regulaminu (dalej: „Umowa”). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia Konta z Panelu Klienta przez Blogera lub Administratora lub wskutek wypowiedzenia Umowy przez Blogera lub Administratora.
 4. Administrator ma prawo po uprzednim powiadomieniu Blogera za pośrednictwem jego Konta w Panelu Klienta lub poprzez wiadomość e-mail, zaprzestać lub zawiesić udostępnianie Panelu Klienta co może wiązać się ze zmianą lub rozwiązaniem Umowy łączącej Administratora z Blogerem.

§4
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I WARUNKI TECHNICZNE

 1. Użytkownik/Bloger powinien korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z zasadami netykiety.
 2. Użytkownik/Bloger jest w szczególności zobowiązany do:
  • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Blogerów;
  • nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z Kont innych Blogerów czy udostępniania własnych Kont innym osobom;
  • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Blogerów, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Blogerach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
  • aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Blogerem;
  • powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących;
  • niepodszywania się pod inne osoby.
 3. Administrator w miarę możliwości podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu.
 4. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Blogerów o zakłóceniach Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 5. Serwis może zawierać takie elementy, jak:
  • aktywne linki, umożliwiające Blogerowi otwarcie innych niż Serwis stron internetowych;
  • ramki;
  • reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 6. Do korzystania z Serwisu konieczne jest korzystanie przez Użytkownika/Blogera z aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputerowa osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co najmniej następujących parametrach:
  • dla komputera: rozdzielczość powyżej 1024px w szerokości,
  • dla urządzeń mobilnych: rozdzielczość powyżej 640px w szerokości.
 7. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w najnowszych wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Edge.
 8. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych warunków, jakie powinien spełniać komputer bądź urządzenie mobilne Użytkownika/Blogera, informacje w tym zakresie prezentowane będą w Serwisie w odrębnych regulaminach.

§5
DANE OSOBOWE

 1. W celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Serwisu i Blogerom korzystanie z Usług Użytkownik/Bloger może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz wyrazić zgodę na akceptację Polityki Prywatności. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub akceptacje Politykę Prywatności lub akceptacje niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Konta.
 2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika/Blogera oraz akceptacja Polityki Prywatności ma charakter dobrowolny, jednakże jest to niezbędne w celu wykonania Umowy o świadczenie Usług zawartej pomiędzy Blogerem a Administratorem.
 3. Bloger ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 4. W trakcie rejestracji Użytkownik/Bloger może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Serwis i Administratora w celu prowadzenia statystyk dotyczących odwiedzin jego bloga z przeznaczeniem wyników tych statystyk na potrzeby Usług świadczonych przez Administratora i polepszenia ich jakości zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administratorem danych jest firma, patrz §2 punkt 1
 6. Baza danych osobowych Blogerów podlega ochronie prawnej.

§6
ZASADY DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA – REJESTRACJA

 1. Podstawą korzystania z Konta jest skuteczne zarejestrowanie się w Panelu Klienta.
 2. W celu rejestracji należy wypełnić formularz zamieszczony w Panelu Klienta, w tym zaznaczyć kategorie tematów związanych z funkcjonowaniem blogu, na podstawie, których mogą zostać umieszczone na danym blogu przez Administratora Artykuły i/lub Artykuły dedykowane.
 3. Użytkownik podczas procesu rejestracji dokonuje wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Konta.
 4. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Administrator.
 5. Założenie Konta uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu.
 6. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik potwierdza, iż w pełni zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszelkie jego postanowienia bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zaakceptowany Regulamin zostaje następnie przesłany przez Administratora drogą elektroniczną na adres e – mail Blogera wskazany podczas rejestracji w Panelu Klienta.
 7. Na podany adres poczty elektronicznej Bloger otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację Konta i umożliwia logowanie. Dodatkowo Bloger otrzyma drugiego linka, którego uruchomienie spowoduję aktywację Kodu startowego.
 8. Bloger nie może udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim.
 9. Bloger ma obowiązek podania prawdziwych danych, w tym w szczególności wskazania swojej strony internetowej, do której przysługują jemu pełne prawa albo prawa w zakresie umożliwiającym współpracę z Administratorem nie naruszając jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykrycie nieprawdziwych danych spowoduje usunięcie Konta Blogera z Panelu Klienta oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz Administratora. Zapis ten nie znajduje zastosowania w przypadku Konsumentów.
 10. Bloger zobowiązuje się nie generować liczby wyświetleń Artykułu i/lub Artykułu dedykowanego zamieszczonego na jego blogu w sposób sztuczny, w szczególności na pomocą specjalnych programów typu „autosurf” i podobne, ani w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Wykrycie działań niedozwolonych spowoduje usunięcie Konta oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz Administratora. W przypadku, gdy Bloger dokonujący opisanych powyżej naruszeń jest Konsumentem Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia jego Konta po uprzednim wezwaniu Blogera do zaprzestania naruszeń i braku reakcji na wezwanie.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w przypadku zablokowania Konta lub usunięcia Konta. Zapis ten nie znajduje zastosowania w przypadku Konsumentów.

§7
ROZWIĄZANIE/WYGAŚNIĘCIE/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Blogerowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia Umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy biuro@blomarket.pl lub też pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Blogera z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami po uprzednim wezwaniu Blogera do zaprzestania naruszeń i braku reakcji na wezwanie.
 3. Z tytułu wypowiedzenia Umowy Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
 4. Bloger będący Konsumentem ma prawo, do pisemnego odstąpienia od zawieranej Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz.827).

§8
REKLAMACJE USŁUG

 1. Użytkownik/Bloger ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w szczególności na adres biuro@blomarket.pl w formie elektronicznej.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania usługi przez Administratora niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od ich otrzymania. Decyzja Administratora dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi/Blogerowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 5. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni (słownie: czternaście) roboczych zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni (słownie: czternastu). Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania do Użytkowników/Blogerów będących Konsumentami.
 6. W prawach nieuregulowanych w niniejszym artykule reklamacje składane przez Konsumentów, rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.2014, poz. 121 tj. z późn. zm.).

§9
WYNAGRODZENIE

 1. Blogerowi za każde jednostkowe wyświetlenie Artykułu i/lub Artykułu dedykowanego zamieszczonego przez Administratora na jego blogu, trwające dłużej niż 30 sekund, przysługuje wynagrodzenie (dalej „Wynagrodzenie”).
 2. Wysokość Wynagrodzenia zależy od ilości jednostkowych wyświetleń trwających dłużej niż 30 sekund, przy czym w przypadku:
  1. Artykułu nie mniej niż 10 % z kwoty, która stanowić będzie średnią stawkę za każdorazowe takie wyświetlenie i wynosić będzie średnio 5 zł brutto,
  2. Artykułu dedykowanego nie mniej niże 20 % z kwoty, która stanowić będzie średnią stawkę za każdorazowe takie wyświetlenie i wynosić będzie średnio 5 zł brutto.
 3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie rachunku generowanego w panelu klienta dla Blogera nie prowadzącego działalności lub faktury VAT wystawionej przez Blogera prowadzącego własną działalność, po zamieszczeniu przez Administratora na jego Koncie informacji, z których wynika, iż na skutek ilości wyświetleń Artykułu i/lub Artykułu dedykowanego, trwających dłużej niż 30 sekund, wysokość Wynagrodzenia Blogera uzyskała kwotę 50 zł
 4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Blogera na Koncie w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni od doręczenia Administratorowi prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT na kwotę wskazaną w ust. 3 powyżej.
 5. Administrator i Bloger wyrażają zgodę na przesyłanie rachunków/faktur VAT drogą elektroniczną na poniżej wskazany adres e-mailowy: biuro@blomarket.pl
 6. Wynagrodzenie nie przysługuje Blogerowi w przypadku usunięcia Konta przez Administratora w następujących sytuacjach:
  1. podania przez Blogera nieprawdziwych danych, o których mowa jest w § 4 ust. 1 i 2, 6 ust. 9 Regulaminu;
  2. sztucznego generowania przez Blogera liczby wyświetleń Artykułu i/lub Artykułu dedykowanego zamieszczonego na jego blogu, o których mowa jest w § 6 ust. 10 Regulaminu.
 7. Za datę dokonania płatności wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Administratora.
 8. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Blogera z tytułu realizacji Umowy.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalania innych zasad współpracy i innego systemu wynagrodzenia z wybranymi Blogerami po uprzedniej konsultacji z nimi.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r., poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r., poz. 1182 tj. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, regulaminów dodatkowych lub innych dokumentów i zakresu świadczonych Usług. O treści zmian Regulaminu każdy Bloger zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 (słownie: czternaście) kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo Bloger nie później niż na 14 dni (słownie: czternaście) kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony przez Administratora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Bloger nie akceptuje nowej treści Regulaminu proszony jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni (słownie: czternaście) od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania przez Blogera zmian w Regulaminie, Bloger może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Blogera o braku zgody na Regulamin i wypowiedzeniu Umowy może nastąpić drogą elektroniczną lub pisemnie.
 4. Po rozwiązaniu Umowy Konto Blogera zostanie zamknięte, a dane osobowe Blogera będą dalej przetwarzane w zakresie określonym w art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem i Blogerem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
 6. Miejscem wykonania Umów o świadczenie usług zawartych na postawie niniejszego Regulaminu jest siedziba Administratora.
 7. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dostępna pod następującym adresem: blomarket.pl/dla-blogera/regulamin/
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015.